TERMIČKO CINKANJE

PROCES CINKANJA – USLOVI, ZAHTEVI I KVALITATIVNI ASPEKTI

zincare termica2

Cilj termičkog cinkanja je osiguravanje anti korozivne zaštite kroz pokrivanje cinkom, svih konačnih proizvoda od čelika ili gvožđa. Termičko cinkanje izvršeno od strane BERG BANAT, ispunjava opšte tehničke uslove kao i kvalitativne uslove utvrđene kroz SR EN ISO 1461-2009.

Proces cinkanja predstavlja u stvari potapanje dela za par minuta u istopljenom cinku, na temperaturi od 450+/- 5 stepeni. Opšte, termičko cinkanje primenjuje su u slučaju mekog čelika, slabog čelika, gvožđa i livenog čelika.

NEOPHODNI USLOVI U SLUČAJU DELOVA KOJI SU CINKOVANI:

Kada je u pitanju sigurnost u radu i zdravlje ljudi vezano za pražnjenje i ventiliranje cisterna za cinkanje, klijent mora posedovati uređaje za manipuliranje delova koji da poštuju uslove sigurnosti tokom celog procesa cinkanja. Delovi moraju biti predviđeni sa zadovoljavajućim brojem rupa sa odgovarajućim dimenzijama ili druga sredstva za ventiliranje i pražnjenje zatvorenih cisterna za cinkanje ili da prihvati da proizvođač izvrši te određene rupe.

Preporučuje se da delovi koji slede da budu cinkovani da imaju tačke za hvatanje i što više pristupnije površine. Pratiće se da struktura za mehaničku otpornost dela da bude što više jednaka sa svih tri direkcija kako se ne bi delovi deformirali u cisterni za cinkanje.

Osnovna površina dela ne sme biti porozna ili imati pukotine, obrade, nemetalne dodatke, mrlje boje, ulja, masti, oksida ili druge stvari koje mogu ostati nakon termičkog cinkanja i tako negativno uticati na aspekt i kvalitet pokrivanja. Delovi biće projektirani i izvršeni u skladu sa specifičnim uslovima za termičko cinkanje u skladu sa SR EN ISO 1461-2009. Radi dobijanja jednog uniformnog cinkanog sloja kada je u pitanju debljina i kvalitet moraju se poštovati sledeće vrednosti iz sadržaja  čelika: silicijum (0,12% – 0,25%) fosfor (max 0,25%) karbon (max 0,2%), mangan (max: 1,5%).

Čelik sa sadržajem silicijuma od preko 0,04% Si vodi do velikog rasta debljine sloja, gde se maksimalna vrednost nalazi oko vrednosti od 0,08% Si Između 0,08% Si i 0,17 Si sloj cinka počinje da spada, a može ponovo rasti u slučaju od vrednosti od 0,22% Si.

Upotrebljena legura od strane BERG – BANAT  u cisterni za cinkanje ima u sastavu i Ni, činjenica koja omogućuje povećanje fluidnosti legure sa pozitivnim rezultatima nad debljini sloja sa cinkanih delova.  Pod ovim uslovima površina postaje više sjajna a svojstva mnogo bolja.

Kada je u pitanju sigurnost u radu i zdravlje ljudi vezano za pražnjenje i ventiliranje cisterna za cinkanje, klijent mora posedovati uređaje za manipuliranje delova koji da poštuju uslove sigurnosti tokom celog procesa cinkanja. Delovi moraju biti predviđeni sa zadovoljavajućim brojem rupa sa odgovarajućim dimenzijama ili druga sredstva za ventiliranje i pražnjenje zatvorenih cisterna za cinkanje ili da prihvati da proizvođač izvrši te određene rupe.

USLOVI U KOJI SE PRIMENJUJU ZA SLOJ ZINKA

Radi jednog tačnog cinkovanja naša firma upotrebljava cink visoke čistoće od minimum 99,995%.

Minimalna debljina pokrivanja mora biti od minimum 80 mikron. Sloj cinka mora da bude kontinuiran na celoj površini. Ne prihvataju se nepokriveni delovi pokrivene, tačke ili mrlje rđe, kiseline, tečenje ili pepeo.

Površina sloja cinka mora biti uniformna, bez bešika, otoka, skidanja ili prekomernih pokrivanja. Boja sloja cinka može biti sjajno srebrna ili siva zavisno od kompozicije materijala. Popravke mogu biti izvršene samo uz pomoć specijalne boje ili spreja sa bogatim sadržajem cinka.

OTPORNOST NA KOROZIJU

Legura od cinka koja se pojavljuje nakon termičkog cinkanja, štiti površine delova kao barijera koja se stvara između čelika i sredine kao i kroz stvaranje jedne katodne zaštite (cink ima elektro hemijski potencijal manji od gvožđa, tojest postaje anod u vremenu a gvožđe postaje katod). Poznato je da se sloj cinka sastavljen od pod slojeva: eta, zeta, delta, gama, alfa, koji imaju različitu tvrdoću i koji su uzastopno napadnuti od korozije. Sloj eta je prvi, i napadnut je u sledećim satima koji su prošli nakon procesa termičkog cinkanja. Proizvodi nastali nakon korozije nevidljivi su na početku ali nakon prolaska vremena postaju vidljivi zato što su bele boje, rastvorljivi su počinju da budu oprani od kiše. Korozija prolazi vremenom ka sledećim slojevima, a brzina napadanja zavisi od više faktora kao što su ponavljanje izlaganja i trajanje izlaganja, stepen vlažnosti, brzina i direkcija vetra, prašine, sunca, stepen zagađivanja životne sredine gde se nalaze određeni cinkani delovi. Na primer, poznato je da sumpor dioksid omogućava koroziju cinka, a zbog toga korozija najjača je u zimskim mesecima, i to zbog toga što fosilna goriva izdavaju velike količine sumpora dioksida.

PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Radi izbegavanja oštećenja sloja od cinka, upravljanje delovima vrši se uz pomoć tekstilnih tkanina, a postavljanje cinkovanih delova vrši se na gredama (daskama) od drveta ili na tamponima od gumena (plastični tamponi) kada se mora izbegavati grebanje i oštećenje zaštitnog sloja od cinka.