Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 311/2015, pe portalul primariei:
http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=802EF610B7724197C2257E6E003F2021

 

Hotararea Consiliului Local 311/09.07.2015
privind acceptarea donației S.C. „BERG BANAT” S.R.L. Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 17127 30.06.2015 al Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerţ, regii autonome și societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991;
Având în vedere art.1011 și următoarele din Noul Cod Civil Român;
Având în vedere oferta de donaţie formulată de Societatea Comercială „BERG BANAT” S.R.L. Timișoara, înregistrată cu nr. nr.294/23.06.2015 și la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDM2015-227/23.06.2015;
În conformitate cu prevederile art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (d) și alin. 6 lit. (a) punctul 11 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată;

HOTARASTE

Art.1: Se acceptă donaţia Societăţii Comerciale „BERG BANAT” S.R.L. Timișoara, având ca obiect mobilier urban – 15 suporţi pentru biciclete și serviciile de transport a bunurilor pe amplasamentele de pe domeniul public, în valoare totală de 3.000,00 RON + TVA, în vederea promovării circulaţiei cicliste în mediul urban, conform Ofertei de donaţie nr CDM2015-227/23.06.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre – Anexa 1.

Art.2: Se împuternicește Domnul Nicolae ROBU – Primarul Municipiului Timișoara, să semneze Contractul de donaţie fără sarcini, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cheltuielile necesare autentificării contractului de donaţie vor fi suportate de către Municipiul Timișoara.

Art.4: Donaţia fără sarcini prevăzută la art.1 va fi evidenţiată în contabilitatea Municipiului Timișoara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu, Direcţia Economică și Serviciul Juridic din cadrul Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
– Primarului Municipiului Timișoara;
– Direcţiei Urbanism;
– Direcţiei Tehnice;
– Direcţiei Economice;
– Direcţiei de Mediu;
– Direcţiei Dezvoltare;
– Direcţiei Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
– Direcţiei Instituţii Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
– Direcţiei Comunicare;
– Serviciului Juridic;
– Arhitectului Șef;
– Biroului Audit;
– Biroului Managementul Calităţii;
– Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
– Societăţii Comerciale „BERG BANAT” S.R.L. Timișoara;
– Mass – media locale.

Presedinte de sedinţa
RAMONA OLTEANU    

Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI